အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးများနှင့် ပတ်သတ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

221119 MOWYCA-MOHR-CRC -MMR