ပံ့ပိုးထောက်ကူဝန်ဆောင်ရေးဌာန

မျှော်မှန်းရလဒ်များ
  • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို သေချာစေသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းအစီအမံများနှင့် ပညာပေးလုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန်။
  • ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အများပြည်သူ သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ၊ ကြေညာချက်များကို စနစ်တကျ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
Admin/HR/IT/Logistic Management
  • ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လည်ပတ်အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများနှင့် အရင်းမြစ်များ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
International Relations
  • ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများကိုဖြည့်ဆည်းရာတွင် နိုင်ငံတကာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
Grant/Finance & Partnership Management
  • ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာ လည်ပတ်အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သောငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် မူဝါဒများအတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။