အမျိုးသမီးနှင့် ကျားမတန်းတူရေးရာဌာန

မျှော်ရည်ချက်
  • တန်းတူညီမျှရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတသောနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး
  • စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ ပေါ်ပေါက်ရေး
  • ကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှမှုအခြေပြု ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်ရေး
လုပ်ငန်းတာဝန်များ
  • Gender Mainstreaming
  • လုံခြုံရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေး (Safety & Security)
အခြေခံမူဝါဒများ
  • စစ်မှန်သော တန်းတူညီမျှရေးနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသောမူဝါဒ
  • အကြမ်းဖက်မှုကိုလုံးဝလက်မခံရေးမူ
  • အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောပါဝင်မှု၊ ကိုယ်စားပြုမှု၊ဦးဆောင်မှု ရှိရေးမူ