မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် LGBTI အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုများ ကျယ်ပြန့်လာခြင်း

MM-version_Policy Brief_Abuse-of-LGBTI-communities-widespread-in-post-coup-Myanmar_w-Cover