ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာန

ပန်းတိုင်

  • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်တိုင်း၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်မှုပေးခြင်းများကို အာမခံမှုပေးသည့် စနစ်တစ်ခု တည်ထောင်၍ အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်စေရန်။

ဦးတည်ချက်များ

  • အရေးပေါ်အခြေအနေအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့်တကွ အခြားအခွင့်အရေးများအားလုံး ကလေးတိုင်း ရရှိခံစားနိုင်ရန်၊
  • ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ကလေးသူငယ်များအားလုံးသည် မိသားစုများ၊ ရပ်ရွာများနှင့် လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ရရှိရန်၊
  • စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကလေးသူငယ်များအားလုံးသည် အသက်အရွယ်အလိုက် လိုအပ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အပြည့်အဝ ရရှိခံစားနိုင်ရန်။
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာန