မူဝါဒ၊ စီမံကိန်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

Goals

  • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝအာမခံမှုပေးသည့် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အားကောင်းစေရေး။

ဦးတည်ချက်များ

  • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ ကလေးသူငယ်အတွက် အခွင့်အရေးအခြေပြုမူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်လာစေရန်၊
  • အခွင့်အရေးအခြေပြု ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တရားမျှတရေးကို ရှေးရှုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်၊
  • အခွင့်အရေးအခြေပြု၍ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့် သတင်း အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်။
Policy PlanningLegal and Research