မူဝါဒ၊ စီမံကိန်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

Goals

 • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝအာမခံမှုပေးသည့် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အားကောင်းစေရေး။

ဦးတည်ချက်များ

 • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ ကလေးသူငယ်အတွက် အခွင့်အရေးအခြေပြုမူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်လာစေရန်၊
 • အခွင့်အရေးအခြေပြု ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တရားမျှတရေးကို ရှေးရှုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်၊
 • အခွင့်အရေးအခြေပြု၍ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့် သတင်း အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်။
Policy PlanningLegal and Research

လုပ်ငန်းစဉ်

 • Using essential research to contribute to policy making and promoting a federal democracy based on rights
 • Collaborating with respective MPs, local authorities, and partners to collect information on human rights abuses
 • Supporting technical assistance and informational sessions on network security, safety, and data-gathering techniques for partners
 • Collecting data through victims’ families, survivors, and reliable partner networks
 • Working in tandem with the appropriate ministries to promote transitional justice
 • Reporting cases of human rights violations committed against women, children, and young people for international justice
 • Providing the public with summary information about fatalities and other human rights abuses while protecting the privacy of survivors and victims.